نمونه کار بلکا – ویلا

نمونه کارهای شرکت که در واحدهای ویلایی و تفریحی مختلفی اجرا شده اند. این نمونه کارها مربوط به بلکا و نقاشی ساختمان می باشند.

نمونه کار بلکا - ویلا

نمونه کار بلکا - ویلا

نمونه کار بلکا - ویلا

نمونه کار بلکا - ویلا

نمونه کار بلکا - ویلا