نمونه کار بلکا – واحدهای اداری

نمونه کارهای شرکت که در واحدهای اداری بزرگ و کوچک مختلفی اجرا شده اند. این نمونه کارها مربوط به بلکا و نقاشی ساختمان می باشند.

نمونه کار بلکا - واحد اداری

نمونه کار بلکا - واحد اداری

نمونه کار بلکا - واحد اداری

نمونه کار بلکا - واحد اداری