نمونه کار بلکا – ساختمان مسکونی

نمونه کارهای شرکت که در واحدهای مسکونی، تجاری و اداری مختلفی اجرا شده اند. این نمونه کارها مربوط به بلکا و رومالین می باشند.

طرح بلکا
بلکا دیوار
بلکا طرح گل
بلکا ابریشمی
بلکا الیافدار
بلکا ساده
بلکا سقف
بلکا ابریشم دیوار
بلکا دیوار
بلکا ابروباد
بلکا ابریشمی دیوار
09123387082 شفی زاده