نمونه کار بلکا – ساختمان مسکونی

نمونه کارهای شرکت که در واحدهای مسکونی مختلفی اجرا شده اند. این نمونه کارها مربوط به بلکا و نقاشی ساختمان می باشند.

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی

نمونه کار بلکا ساختمان مسکونی