نمونه کار بلکا – راه پله

نمونه کارهای شرکت که در راه پله های مجتمع های بزرگ و کوچک مختلفی اجرا شده اند. این نمونه کارها مربوط به بلکا و نقاشی ساختمان می باشند.

نمونه کار بلکا - راه پله

نمونه کار بلکا - راه پله

نمونه کار بلکا - راه پله

نمونه کار بلکا - راه پله