شماره حساب

مبلغ مورد نظر برای خرید یا سفارش بلکا را می توانید به شماره حساب زیر واریز نمایید.

بعد از واریز وجه، شماره تراکنش را برای ما ارسال نمایید یا با ما تماس بگیرید.

شماره حساب : 700814473149

شماره کارت : 5047061037360993

نام صاحب حساب : محرم شفی زاده